KWARTIERMAKER/INTERIM DIRECTEUR-BESTUURDER STICHTING ROODKAPJE

Stichting Roodkapje is op zoek naar een strategische en sensitieve kwartiermaker/interim directeur-bestuurder. 

ENGLISH BELOW >>

Op 17 juni presenteerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur haar Cultuurplanadvies 2021-2024 aan verantwoordelijk wethouder Said Kasmi. Dit advies is uitermate positief over de door Stichting Roodkapje ingediende plannen. Bestuur/directie en RvT Stichting Roodkapje gaan er dan ook van uit dat het advies van de RRKC zal worden overgenomen in de besluiten die later dit jaar zullen worden genomen. Bestuur/directie en RvT Roodkapje zien hierin aanleiding om vanaf nu al volop te anticiperen op de periode vanaf januari 2021 en willen de organisatie hiervoor verder klaarmaken.

De zittende directie bestaat op dit moment uit Nadîja Broekhart en Gerben Willers. Gerben wordt per 1 augustus a.s. programma adviseur bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Gerben Willers: "Roodkapje staat er goed voor. De RRKC adviseert op basis van ons nieuwe beleidsplan om Roodkapje extra financiële middelen toe te kennen vanaf 2021. Ik beschouw mijn werk binnen Roodkapje als afgerond en ik wil ruimte en plek creëren voor nieuwe verhalen."

Het positieve advies van de RRKC in combinatie met de overstap van Gerben naar het FCP zijn voor Nadîja Broekhart aanleiding geweest om eveneens na te denken over haar toekomstplannen: "Ik ben trots op wat Roodkapje de afgelopen jaren heeft bereikt. En waar ik ooit ruimte heb genomen om Roodkapje verder te brengen, wil ik nu ruimte geven om Roodkapje ook de komende cultuurplanperiode verder te brengen. Wel wil ik mijn laatste missie volbrengen: de realisatie van definitieve huisvesting van Roodkapje in het Rotterdam Central District East."

RvT Roodkapje is trots op wat de twee directeuren de afgelopen jaren, samen met het team van Roodkapje tot stand hebben gebracht. Zij gaat er van uit dat Nadîja Broekhart haar missie omtrent de huisvesting kan vervullen en wenst Gerben Willers heel veel succes bij het FCP.

De posities van Gerben en Nadîja zullen de komende maanden worden ingevuld door een kwartiermaker/interim directeur-bestuurder die van de RvT de opdracht zal krijgen Roodkapje voor te bereiden op de cultuurplanperiode 2021-2024. Deze interim-constructie is van kracht tot we 100% zekerheid hebben over de cultuurplan-besluiten van de gemeenteraad. Daarna zal de definitieve invulling van bestuur/directie vorm worden gegeven.

 

ENGLISH

On June 17th the Rotterdam Board for Arts and Culture presented their advice regarding the Cultuurplan 2021-2024 to alderman Said Kasmi. This advice has been extremely positive with regards to Roodkapje’s application. Therefore, Roodkapje’s Directorate and Supervisory Board are convinced that the RRKC advice will adopted when decisions are made final later this year. Roodkapje’s Directorate and Supervisory Board consider this all the more reason to anticipate on the period from January 2021 onwards, and to prepare the organisation for the upcoming period.

The current Directorate of roodkapje consists of Nadîja Broekhart and Gerben Willers. As per August 1, Gerben will become program-advisor for the Fonds voor Cultuurparticipatie. Gerben Willers: “Roodkapje is looking strong. Based on our new policy plan, the RRKC has advised to grant Roodkapje extra financial means from 2021 onwards. I consider my mission with Roodkapje completed and want to make space for new stories and narratives.” 

The wonderfully positive advice from the RRKC and the transfer from Gerben to the FCP have been reason for Nadîja Broekhart to consider her future plans as well: “I am proud of what Roodkapje has achieved in the past years. And where I once took space to bring Roodkapje further, I now want to give space to also bring Roodkapje forward in the next cultuurplan period. I do have one last mission: to realise permanent residence for Roodkapje in Rotterdam Central District East.” 

The Supervisory Board is proud of what the two directors, together with Roodkapje’s team, have achieved. They are convinced Nadïja Broekhart will fulfil her mission with regards to permanent residence, and want to wish Gerben Willers the best of luck in his new position at the FCP. 

In the upcoming months, Gerben and Nadïja’s positions will be taken over by an interim-director, who will be instructed by the Supervisory Board to prepare Roodkapje for the upcoming period 2021-2024. This temporary construction will be in place until we receive certainty from the Municipality of Rotterdam with regards to the Cultuurplan. After this, Roodkapje will aim for a new, definitive fulfilment of the Directorate of Roodkapje.

Strange things happening?
Something not working?
Missing information?

Give us your feedback!

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We do not use analytics, no information is derived from your visit