Roodkapje is Rotterdam’s local laboratory for
ART X MUSIC X FOOD and everything in between

Delftseplein 39
3013 AA Rotterdam

Visit exhibition
Tue-Sat 12:00 – 17:00

Vacature: Vrijwilligerscoördinator bij Roodkapje | Vacancy: Roodkapje is looking for a Volunteer coordinator

May 31, 2022

scroll down for English

Vacature: Vrijwilligerscoördinator bij Roodkapje
Roodkapje zoekt per direct een Vrijwilligerscoördinator voor 14,4 uur per week op contractbasis; uren zijn in overleg zelf in te delen

Over Roodkapje
Roodkapje is een creatieve broedplaats voor presentatie en ondersteuning van jonge kunstenaars, muzikanten, artiesten en programmeurs. Wij bieden multidisciplinaire activiteiten in de structuur ART X LIVE X FOOD aan. Onze tentoonstellingsruimte, muzieklocatie, hamburgerrestaurant (Burgertrut) en de studio’s van onze residentie programma’s (Hamburger Community of Art en Live) bieden plaats aan getalenteerde makers, die in wisselwerking met elkaar en met ons betrokken diverse publiek programma creëren.

Over de functie
Roodkapje heeft een fantastisch team van vrijwilligers in de leeftijd van 18-65 jaar die samen de organisatie ondersteunen door te helpen met o.a. opbouw, bardiensten, flyeren en het hosten van tentoonstellingen. Als Vrijwilligerscoördinator ben je het aanspreekpunt voor deze dynamische groep mensen en zorg je dat zich bij Roodkapje thuis voelen. Je inventariseert met het programmateam waar vrijwilligersinzet gewenst is en op welke wijze er invulling bij activiteiten gegeven kan worden door vrijwilligers. Je draagt zorg voor het up-to-date houden van de informatie voor vrijwilligers over het programma en de werkzaamheden. Je bent verantwoordelijk voor het inroosteren van de vrijwilligers en het bijhouden van de urenadministratie. Hiervoor gebruiken we Stager, een handig programma waarin we alle activiteiten plannen en de vrijwilligers zichzelf kunnen inschrijven voor diensten. Daarnaast werf je actief nieuwe vrijwilligers en organiseer je een uitdagend programma van vrijwilligersactiviteiten waarbinnen ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen en elkaar beter leren kennen. De werkzaamheden zijn verdeeld over 1 vaste dag op kantoor en losse momenten voor coördinatie en ondersteuning die zelf in te delen zijn gedurende de week. De communicatie met de vrijwilligers is voornamelijk in het Engels.

Over jou
Je bent een verbinder en een enthousiasteling en het lijkt je een uitdaging te zorgen dat een enthousiaste groep vrijwilligers aan Roodkapje verbonden is en zichzelf bij ons kan ontwikkelen. Je hebt ervaring in het begeleiden en coördineren van (groepen) mensen binnen een dynamische organisatie. Je geniet ervan om met mensen te werken, kan hen op een positieve manier aansporen en bent bereid hen te ondersteunen in hun ontwikkeling en werkzaamheden. Je begrijpt wat er nodig is om een gemeenschap te vormen, hoe je een diverse groep mensen in hun kracht kunt zetten en hebt wilde ideeën voor het vrijwilligersactiviteiten programma. Daarnaast werk je zelfstandig, ben je communicatief sterk en houd je ervan jouw week flexibel in te delen. Je beheerst zowel Engels als Nederlands. Opleidingsniveau en ervaring zijn ondergeschikt aan enthousiasme en motivatie, we zien dan ook graag jouw persoonlijke brief tegemoet.

Wat we bieden
● De kans jezelf verder te ontwikkelen binnen een omgeving vol muziek, kunst en lekker eten
● Een contract voor 14,4 uur per week (2 dagen), ingeschaald naar expertise en ervaring in Roodkapjes eigen loongebouw, met pensioen
● Werken in een klein en dynamisch team in een informele werkomgeving
● Ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling

Interesse? Stuur uiterlijk 20 juni jouw motivatiebrief en CV naar Marloes de Vries (Directeur Roodkapje) via marloes@roodkapje.org.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen via bovenstaand e-mailadres.

In plaats van het versturen van een motivatiebrief en CV is het ook mogelijk te solliciteren door het invullen van dit online formulier:

Nederlands sollicitatie formulier: https://forms.gle/QTdury3LTLX9HHyv9
English application form: https://forms.gle/SUKqcsi4sQnaNiuK7

Gesprekken zullen plaatsvinden in de laatste week van juni 2022.

[EDIT: we hebben de mogelijkheid toegevoegd om te solliciteren via een online formulier ipv het sturen van een CV en motivatie brief,
beide opties zijn mogelijk en worden gelijkwaardig behandeld, voor vragen mail naar marloes@roodkapje.org]

[ENGLISH]

Vacancy: Volunteer coordinator at Roodkapje

Roodkapje is immediately looking for a Volunteer Coordinator for 14.4 hours a week on a contract basis; hours can be arranged in consultation.

About Roodkapje

Roodkapje is a creative breeding ground for presentation and support for young artists, musicians, performers and programmers. We offer multidisciplinary activities in the ART X LIVE X FOOD structure. Our exhibition space, music venue, hamburger restaurant (Burgertrut) and the studios of our residency programs (Hamburger Community of Art and Live) accommodate talented creators, who interact with each other and create diverse public programs with us.

About the position

Roodkapje has a fantastic team of volunteers aged 18-65 who together support the organization by helping with construction, bar services, flyers and exhibition hosting. As a Volunteer Coordinator you are the point of contact for this dynamic group of people and you ensure that you feel at home at Roodkapje. Together with the program team, you make an inventory of where volunteer efforts are required and how volunteers can fill in the activities. You are responsible for keeping the information for volunteers about the program and the activities up-to-date. You are responsible for scheduling the volunteers and keeping the time administration up to date.

For this we use Stager, a handy program in which we plan all activities and the volunteers can register themselves for services. In addition, you actively recruit new volunteers and organize a challenging program of volunteer activities in which they can further develop themselves and get to know each other better. The activities are divided over 1 fixed day at the office and separate moments for coordination and support that can be arranged during the week. The communication with the volunteers is mainly in English.

About you

You are a connector and an enthusiast and it seems a challenge to ensure that an enthusiastic group of volunteers is connected to Roodkapje and can develop themselves with us.
You have experience in supervising and coordinating (groups of) people within a dynamic organization. You enjoy working with people, encourage them in a positive way and are willing to support them in their development and work. You understand what it takes to form a community, how to empower a diverse group of people, and have wild ideas for the volunteer activity program. In addition, you work independently, you have strong communication skills and you like to organize your week flexibly.
You master both English and Dutch. Education level and experience are secondary to enthusiasm and motivation, so we look forward to receiving your personal letter.

What we offer

● The opportunity to further develop yourself within an environment full of music, art and good food.
● A contract for 14.4 hours a week (2 days), scaled according to expertise and experience in Roodkapje’s own salary building.
● Working in a small and dynamic team in an informal working environment
● Room for own input and personal development

Interested? Send your motivation letter and CV to Marloes de Vries (Director of Roodkapje) by 20 June at marloes@roodkapje.org.
Instead of sending a CV and motivation letter it is also possible to apply for the job by filling in this application form before Sunday the 26th of June!

English application form: https://forms.gle/SUKqcsi4sQnaNiuK7
Dutch application form: https://forms.gle/QTdury3LTLX9HHyv9

For more information about this vacancy, please contact us at the email address above. Interviews will take place in the last week of June 2022

[EDIT: we’ve added the option to apply for this job through an online form instead of sending a CV and motivation letter.
Both options are possible and will be treated equally. For questions send an email to: marloes@roodkapje.org]